Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

9. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική για να μπορέσετε να καταλάβετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε, αποκαλύπτουμε και κάνουμε χρήση των προσωπικών πληροφοριών.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η πολιτική του απορρήτου μας.

     * Πριν ή κατά τη διάρκεια της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, θα προσδιορίσουμε τους σκοπούς για τους οποίους οι πληροφορίες συλλέγονται.
     * Θα συλλέξουμε και θα κάνουμε χρήση των προσωπικών πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο με στόχο την ικανοποίηση αυτών των σκοπών που καθορίζονται από εμάς και για άλλους συμβατούς σκοπούς, εκτός εάν δεν λάβουμε τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου, όπως απαιτείται από το νόμο.
     * Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών.
     * Θα συλλέουμε τις  προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και ενδεχομένως, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
     * Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, και στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και πρόσφατα.
     * Θα προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες με εγγυήσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.
     * Θα έχουμε διαθέσιμες στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.

Έχουμε δεσμευτεί να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με τις αρχές αυτές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών προστατεύεται και διατηρείται.